Všeobecné ustanovenia

 • Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s ustanovením zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "NOZ") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").
 • Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený pred odoslaním svojej objednávky.
 • Zákazníkom internetového obchodu Nabytkovyraj.sk je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Kupujúci-spotrebiteľ") alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujúci-podnikateľ"). Kupujúci-spotrebiteľ a kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako "kupujúci".
 • Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.
 • Ak práva zo zodpovednosti za vady nie sú uplatnené v reklamačný čase, resp. v čase pre uplatnenie práva z vád, stávajú sa nevynútiteľné.

 

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Ku každému tovaru je prikladaná faktúra a dodací list, ktorý môže slúžiť ako záručný, pokiaľ tento nie je priložený (závislé na výrobcovi). Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu. Pokiaľ nie je tovar prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá kupujúci od dopravcu.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru

 • Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obale pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do preberacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovar a kompletnosť jeho príslušenstva.
 • Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovar okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovar z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto chyby (napr. Chýbajúce príslušenstvo) malo Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar. Neskoršie reklamácie neúplnosti Tovar alebo vonkajšieho poškodenia Tovar nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 • Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode alebo predajni spoločnosti ATAN nábytok s.r.o. Optimálne je originál dokladu o zakúpení Tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.
 • Reklamáciu Tovar môže Kupujúci uplatniť osobne v pobočke Predávajúceho - Nábytkový raj, Mikulášske námestie 21, 32600 Plzeň. Poštou doporučeným písaním na tej istej adresu, alebo na e-mailovú adresu reklamace@nabytkovyraj.cz.

Práva zo zodpovednosti za vady Tovar sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:

 • mechanickým poškodením Tovaru
 • vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
 • užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
 • užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
 • sa jedná o bežné opotrebovanie tovaru, spôsobené jeho užívaním, nie o vadu,
 • vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho,
 • preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
 • preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
 • ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na Tovar odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

 

 • Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u Tovar predávaného za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého Tovar za chybu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú malo Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
 • Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. Batérie, žiarovky ...), býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom užívaní 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho reklamovať Tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí zohľadňovať skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým užívaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.
 • Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iné platené Tovar, nemožno uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytované ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.
 • Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodné meno, IČO a sídlo predávajúceho. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovar obsahujúce údaje ako záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záručná doba, určí predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

 

Záručná doba

 • Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovar, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Ak sa prejavia vada Tovar v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že Tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade kúpy už použitého Tovar je obdobie uplatnenie práv z chybného plnenia 24 mesiacov. Pre Kupujúceho-podnikateľov je záručná doba dvanásť mesiacov.
 • Kupujúci - podnikateľ je oprávnený uplatniť právo zo vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mohol vadu pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, najneskôr v čase 12 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak.
 • Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v oprave. V prípade výmeny Tovar v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.

 

Práva z vád tovaru

 • Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť Predávajúceho, môže Kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovar bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.
 • Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Kupujúci-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak bolo Tovar v čase pred uplatnením reklamácie opravované najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom chýb.
 • Ak Kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového Tovar bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nové Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by nápravy pôsobilo značné ťažkosti Kupujúcemu - spotrebiteľovi.
 • Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovar upozornil, že Tovar má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 • Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a Zákone. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamihu, keď mu je odovzdaný alebo doručené vyhlásenie Kupujúceho-spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa §2001 a nasl. NOZ V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.
 • Pokiaľ má vadu tovaru, ktoré bolo predané ako použité alebo bolo predaných so zľavou zohľadňujúci jeho nižšiu kvalitu v čase predaja, má Kupujúci-spotrebiteľ miesto práva na výmenu Tovar právo na primeranú zľavu.

Vybavenie reklamácie

 • Kupujúcemu-spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia chyby vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu-spotrebiteľmi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľmi.
 • Kupujúci sa zaväzuje v prípade reklamácie poskytnúť súčinnosť predávajúcemu. V prípade dodania nedostatočných podkladov alebo informácií pre posúdenie reklamácie je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim, kupujúceho informovať o nutnosti doloženie ďalších podkladov alebo informácií. V prípade, že kupujúci nedodá požadované podklady, neposkytne súčinnosť predávajúcemu a predávajúci tak nebude schopný reklamáciu posúdiť ani o nej rozhodnúť. Po dobu omeškania kupujúceho s dodaním chýbajúcich podkladov nebežia predávajúcemu lehoty na rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovené zákonom a týmto reklamačným poriadkom.
 • Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 

 • Ak bude reklamácia uznaná, má Kupujúci - spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. Náklady na poštovné, dopravu) v nutnej výške. Možno preplatiť iba náklady v primeranej výške vzhľadom k povahe tovaru (napr. Náklady za poštovné, nie za taxi službu). O preplatenie nákladov je potrebné žiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie.
 • Ak bude reklamácia zamietnutá, znáša náklady na uplatnenie reklamácie (napr. Náklady na poštovné, dopravu) Kupujúci - spotrebiteľ sám. Ustanovenia tohto článku sa nepoužije pre Kupujúceho - podnikateľov.
 • Reklamácia je za vybavenú považovaná okamihom, kedy o tejto skutočnosti predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky, SMS alebo na e-mail Kupujúceho uvedený pri uplatnení reklamácie.

 

Odmietnutie reklamácie

 • Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovar do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistené alebo sú znečistené jeho súčasti.
 • Predávajúci je oprávnený odmietnu reklamáciu Tovar tiež v prípade, že tovar nie je odovzdávané v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

 

Záverečné ustanovenia

 • Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto Reklamačným poriadkom dotknutá.
 • Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy reklamace@nabytkovyraj.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2014 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.