ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvodné ustanovenia

1.Pro potreby týchto Zásad sa rozumie:

Prevádzkovateľom ATAN nábytek, spol. s r.o., IČ 04823117, so sídlom Mikulášské náměstí 278/21, 326 00 Plzeň 26

Osobnými údajmi meno a priezvisko, obchodná firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby

2.Provozovatel e-shopu www.nabytkovyraj.cz, ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje V súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi
• Zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb.,
• Nariadenie Evropski parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
• Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004
• Zákon č. 563/1991 Zb., O účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zákon č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, prípadne v Soulada s ďalšími právnymi predpismi

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikajúce i nepodnikateľ, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa tovar a služby.

5. Prevádzkovateľ je právnickou osobou, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru koncovému zákazníkovi a kamenné Výdajné ATAN nábytok.
V súvislosti s vyššie uvedeným DOCHÁZÍ ce spracovávaný osobných údajov:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzavretia zmluvy
• za účelom / účely uvedené nižšie v čl. II

II. Účely a doby spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
a) plnenia zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
1. Osobné údaje budú spracovávaný po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
2. Zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenie objednávky, rezervácia nebola priamy predaj. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti predávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa tretej strane - ďalšiemu spracovateľa - spoločnosti Hotjar. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.
3. Marketingové akcie: na účely splnenia marketingové akcie, Vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípade výhry atď. Doba spracovania: po dobu marketingové akcie
b) Splnenie právnej povinnosti (Najmä účtovné, daňové a archivačné, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom):
1. daňový doklad bude uchovanie 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za Účelom plnenie zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracovávaný a uchovávanie po dobu 10 rokov Počnúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a účastníkom.
2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený zpracovávám Základný osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutí záručnej doby na tovar.
c) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených zajmú ​​prevádzkovateľa:
1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutí záručnej doby na tovar a Predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor
2. Oprávnený záujmom prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných PONÚK i individuálnych PONÚK) V súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenie, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.
d) Marketingové a obchodné ponuky služieb prevádzkovateľa:
1. Plošné zasielanie obchodných PONÚK produktov a služieb: zasielanie obecných reklamných oznámení bez zacielenie na konkrétnu skupinu adresáta. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 4 roky.
2. Individuálne ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ Nevykonávame profilovaný V súlade s čl. 22 Nariadenia, nebola nejde o automatizované spracovávaný, ale ručné tvorbu individuálnych PONÚK. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 4 roky.
3. Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníka Heuréka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov predávať osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka).

4. Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 4 roky.
5. Na účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď cookies. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.
3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
6. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
7. V prípade, že zákazník zvolí výdaj na predajni, ktorá je partnerskou predajňou správca (prevádzkovaná samostatným subjektom), informuje správcu o skutočnosti, že osobné údaje uvedené v objednávke sú odovzdávané partnerské predajni, ktorú si zákazník zvolí, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@nabytkovyraj.cz. Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.) Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť - dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z týchto práv, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka.Žádost o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailové adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV. prijatá. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz). Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. 2. 2019 Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamennej predajní ATAN nábytok, ktoré slúžia pre zákazníkov www.nabytkovyraj.cz ako výdajné miesto. Ak sa tieto predajne monitorované kamerovým systémom, spracováva tieto kamerové záznamy spoločnosť ATAN nábytok s r.o. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.